mini mba

Welcome to 
Kaset mini Financial Business Management

โครงการ Kaset mini Financial Business Management เป็นหลักสูตรบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการออกแบบต่อยอดหลักสูตรยอดนิยมเดิม “Kaset MiniMBA” โดยนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการเงินบริหารสมัยใหม่ ผสมผสานแบบองค์รวมเข้ากับศาสตร์ที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่
ผู้บริหารองค์การและผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ทางด้านการบริหารสมัยใหม่หลากมิติอย่างต่อเนื่องนั้น เนื้อหาในหลักสูตรนี้ช่วยตอบสนองความต้องการดังกล่าวผ่านรูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอภิปราย การเจรจาต่อรอง การแสดงบทบาทสมมุติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้ธุรกิจร่วมกัน การดูงานสถานประกอบการนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนและนำเสนอแผนธุรกิจ และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จึงเชื่อมั่นได้ว่าผู้ผ่านอบรมจะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเป็นผู้นำและผู้ประกอบการมืออาชีพระดับโลกได้เป็นอย่างดี 

รุ่นที่กำลังรับสมัคร Season Applying

รุ่นใหม่ กำลังเปิดรับสมัคร

Season 11  

อบรม 13 พ.ค. 60 – 16 ก.ย. 60

ดูงานที่ ออสเตรีย เชค

ส่งใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมอบรม Fee

ค่าอบรม รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว

119,900 บาท

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการเงิน ก็เรียนได้
** ค่าอบรมสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายองค์กรได้ 200%

ส่งใบสมัคร Online กดที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/zMPOEB3vSx4SRdvN2

ส่งใบสมัคร

วันและเวลาอบรม Date & Time 

หลักสูตร มีระยะเวลาอบรม ประมาณ 4 - 5 เดือน
อบรม สัปดาห์ละ 2 วัน คือ 

วันพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ 

วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ส่งใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร Qualification

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง* ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารภาคเอกชน ภาคราชการ หรือภาครัฐวิสาหกิจ หรือ
2. เจ้าของกิจการ หุ้นส่วนธุรกิจ ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ
3. พนักงาน/ข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนทุนการอบรมจากหน่วยงาน หรือ
4. ผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือ
5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัคร Online Application

The bast value Mini MBA based program in Thailand

ส่งใบสมัคร Online กดที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/zMPOEB3vSx4SRdvN2

Online Application

ส่งใบสมัคร

โครงสร้างหลักสูตร Course Outline

The best value Mini MBA based program in Thailand

ส่งใบสมัคร

คำถาม หรือ ข้อมูลเพิ่ม More Information


The best value Mini MBA based program 

in Thailand

โทรติดต่อทีมงานได้ที่ 

085-149-4009 

หรือ 

096-713-5788

ส่งใบสมัคร


แผ่นพับ Brochure
The best value mini mBA based Program in Thailand